סדים כירורגיים (לרופאים בלבד)

להשתלות ממחושבת

באמצעות שירות השתלה ממוחשבת יכול הרופא למצות את מלוא האינפורמציה הגלומה בתוצרים הדיגיטליים הנאספיים במכון. השירות מבוסס על איסוף נתונים דיגיטלי משולב ומקיף הנערך במכוני סיטידנט .